Системот за централно греење со кој управува БЕГ АД е подготвен за почеток на грејната сезона 2020/2021

Компаниите во состав на групацијата Балкан Енерџи Груп АД Скопје, се целосно подготвени за сигурно, безбедно и континуирано производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија во претстојната грејна сезона 2020/2021. Согласно деловните и оперативните планови реализирани се сите планирани инвестиции, како и неопходните ремонти и подготовки на системот за централно греење.

 

Топланите каде се произведува топлинската енергија се целосно гасифицирани и автоматизирани, што значи дека централното греење e клучен фактор за решавање на аерозагадувањето во градот Скопје. Во делот на дистрибуцијата спроведени се интензивни ремонтни активности, со кои е постигната поголема стабилност, доверливост и енергетска ефикасност на дистрибутивниот систем. Со цел подобрување на услугата, континуирано се реконструира топловодната мрежа која е стара повеќе децении, намалени се загубите од истекување во системот како и топлинските загуби со имплементирање на модерен систем за мониторирање и брза детекција на дефекти. Како резултат на континуираната модернизација на системот за централно греење, квалитетот на услугата е значително подобрена. Токму затоа годинава, споредено со минатата година, бројот на нови потрошувачи е зголемен. Трендот на повторно приклучување се должи на високиот комфор што го добиваат потрошувачите за најдобра цена, согласно сите еколошки стандарди. Во интерес на јавното здравје, безбедноста на потрошувачите и вработените, како и справување со заканата од корона вирусот (КОВИД-19), воведена е електонската услуга „е-фактура“ со која фактурите за топлинска енергија потрошувачите ќе можат да ги добиваат по електронска пошта како и услугата BegEPay (Плати сметка) за електронско плаќање на фактурите на веб страната https://beg-snabduvanje.com.mk/.

Со цел испораката на топлинска енергија од системот за централно греење да се одвива непречено и навремено, потребно е потрошувачите да ги завршат интервенциите на внатрешната инсталација пред почетокот на грејната сезона и тоа да го пријават во Центарот за грижа за потрошувачи на телефонските броеви 02 3076 200 и 075 400 100. Апелираме до сите Управители односно Заедници на сопственици да овозможат непречен пристап на службените лица до топлинската подстаница на објектот и да  обезбедат постојано напојување на топлинската станица со електрична енергија (платени сметки за електрична енергија за топлинската станица и функционална електрична инсталација).

За информации или интервенции, потрошувачите може да се јават во Центарот за грижа за потрошувачи на телефонските броеви 02 3076 200 и 075 400 100, а подетални информации за моментално затворените објекти може да се добијат и на веб страната на Снабдување со топлина Балкан Енерџи: http://beg-snabduvanje.com.mk/customers/pregled-i-veb-prijava-na-defekt/


Подготовки за почеток на грејната сезона

Потрошувачите, зaедниците на сопственици и управителите да проверат дали грејните инсталации во објектите се подготвени за грејната сезона

Согласно законските прописи, грејната сезона може да започне од први октомври доколку прогнозираната средна надворешна температура за наредниот ден е еднаква или помала од 120С, според податоците од Управата за хидрометеоролошки работи. Компаниите во состав на групацијата БЕГ, се целосно подготвени за сигурно, безбедно и континуирано производство, дистрибуција и снабдување на топлинска енергија во грејната сезона 2020/2021.

Со цел испораката на топлинска енергија од системот за централно греење да се одвива непречено, потребно е потрошувачите да ги завршат интервенциите на внатрешната инсталација пред почетокот на грејната сезона и тоа да го пријават во Центарот за грижа за потрошувачи на телефонските броеви 02 3076 200 и 075 400 100.

Апелираме до сите Управители односно Заедници на сопственици да овозможат непречен пристап на службените лица до топлинската подстаница на објектот и да  обезбедат постојано напојување на топлинската станица со електрична енергија (платени сметки за електрична енергија за топлинската станица и функционална електрична инсталација).

За информации или пријави за одредени интервенции, потрошувачите може да се јават во Центарот за грижа за потрошувачи на телефонските броеви 02 3076 200 и 075 400 100, а подетални информации за моментално затворените објекти може да се добијат и на веб страната на Снабдување со топлина Балкан Енерџи:

http://beg-snabduvanje.com.mk/customers/pregled-i-veb-prijava-na-defekt/

Соработката од страна на потрошувачите е во интерес на сите страни за да се обезбеди навременa и квалитетна испорака на топлинската енергија.